Stagelopen of afstudeerproject bij ASML

Op 1 januari 2018 is de, tussen de TU/e en ASML overeengekomen, raamovereenkomst Internship and graduation project framework agreement in werking getreden.

In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt die gelden wanneer TU/e-studenten bij ASML stage lopen of onderzoek verrichten in het kader van een afstudeerproject. De afspraken hebben onder meer betrekking op intellectueel eigendomsrecht, geheimhouding, aansprakelijkheid en verzekeringen.

De raamovereenkomst heeft gevolgen voor TU/e-studenten die stage gaan lopen of een afstudeeronderzoek verrichten bij ASML, alsook voor TU/e-begeleider(s) die deze studenten daarbij begeleiden. De raamovereenkomst heeft tevens gevolgen voor leden van examencommissies, afstudeercommissies en visitatiecommissies (NVAO) die, vanwege kwaliteitszorg, inzage moeten kunnen hebben tot het stageverslag dan wel afstudeerscriptie.

TU/e student
Iedere TU/e-student die stage gaat lopen of een afstudeeronderzoek verricht bij ASML dient een Individual Internship Agreement te ondertekenen die gekoppeld is aan de raamovereenkomst. De Individual Internship Agreement vind je hier.

TU/e-begeleider(s), leden van examencommissie, afstudeercommissie en visitatiecommissie
In de raamovereenkomst is vastgelegd dat de TU/e begeleider(s) en leden van de examencommissie, afstudeercommissie en visitatiecommissie (NVAO) te allen tijde kennis mogen nemen van confidential information, voor zover dit soort informatie is opgenomen in het verslag dan wel afstudeerproject van de student. Wel is het zo dat TU/e-begeleider(s) en leden van deze commissies, alvorens zij een verslag of scriptie in het kader van kwaliteitsborging daadwerkelijk gaan inzien, een Non Disclosure Declaration (hierna: NDA) moeten ondertekenen. De NDA vind je hier.

De ondertekende NDA moet vervolgens worden opgestuurd naar ASML. Het hiertoe bestemde mailadres van ASML betreft: internships@asml.com.

De volledige inhoud van raamovereenkomst kan ter inzage worden opgevraagd bij de stagecoördinator van de faculteit.