Algemene Bepalingen

Wat is een studentenstatuut en waarom is het er? In het studentenstatuut staan de rechten en plichten die de TU/e en de student ten opzichte van elkaar hebben; de wet schrijft voor dat er een studentenstatuut moet zijn en dat dit bekend gemaakt moet worden aan de studenten. Het studentenstatuut bestaat uit twee delen: een instellingsdeel (geldt voor de gehele TU/e) en een opleidingsdeel (is per opleiding verschillend). Het opleidingsdeel is opgenomen in de digitale studiegids.

Het nu voor je liggende deel is het instellingsdeel van het studentenstatuut van de TU/e. Het is voornamelijk gebaseerd op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), maar ook andere wetten komen soms zijdelings ter sprake. 

1.1 Begripsbepalingen

In dit studentenstatuut wordt verstaan onder:

 • Awb: Algemene wet bestuursrecht
 • bsa: bindend studieadvies
 • CBE : College van Beroep voor de Examens 
 • CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs 
 • CvB : het College van Bestuur van de TU/e
 • DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs 
 • ESA: Education and Student Affairs (voorheen STU)
 • examenprogramma: de verzamling van onderwijseenheden die voor een student het studieprogramma vormt
 • extraneus: degene die is ingeschreven aan de TU/e en slechts tentamens/examens van een opleiding mag afleggen, maar geen colleges of praktische oefeningen mag volgen of begeleiding ontvangt
 • FR: faculteitsraad
 • hoger onderwijs: wetenschappelijk onderwijs (WO) en hoger beroepsonderwijs (HBO)
 • instelling: de Technische Universiteit Eindhoven, afgekort TU/e
 • major: het verplichte disciplinespecifieke deel van de bacheloropleiding met een omvang van 90 sp
 • minister: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
 • OER: onderwijs- en examenregeling: een regeling m.b.t. het onderwijs en de tentamens/examens die het faculteitsbestuur (dan wel de penvoerder) voor haar opleiding of groep van opleidingen vaststelt
 • opleiding: een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken
 • Schakelprogramma: een programma van maximaal 30 studiepunten voor studenten om deficiënties weg te werken en daarmee voorbereidt op een masteropleiding 
 • sp: Studiepunt volgens het European Credit Transfer System. Een studiepunt is gelijk aan 28 uren studie. 60 studiepunten is gelijk aan 1680 uren studielast
 • student: iemand die een studie volgt in het hoger onderwijs en is ingeschreven voor een opleiding conform de Regeling ‘Aanmelding, studiekeuzecheck, inschrijving en beëindiging inschrijving 2016’ van de TU/e 
 • studiejaar : het periode die begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende jaar
 • UR: Universiteitsraad
 • WHW: Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 
 • WSF 2000: Wet Studiefinanciering 2000

Daar waar in het studentenstatuut “hij” wordt gebruikt, wordt ook “zij” bedoeld.

1.2 Juridische achtergrond en leeswijzer

De in het studentenstatuut beschreven rechten of verplichtingen vloeien rechtstreeks voort uit wetgeving (met name uit de WHW) of uit regelingen en besluiten van onder meer het CvB. Aan het eind van elk hoofdstuk of zo nodig aan het eind van elke paragraaf wordt aangegeven welke wetgeving, regelingen en besluiten voor het in dat hoofdstuk dan wel paragraaf behandelde onderwerp van belang zijn. Ook is vermeld tot welke afdeling of functionaris je je kunt wenden, indien je een gerichte vraag hebt of nadere toelichting wilt krijgen. Achterin het studentenstatuut is een overzicht opgenomen van alle TU/e-regelingen die in het studentenstatuut genoemd worden; tevens is vermeld waar deze ter inzage liggen.

1.3 Reikwijdte

De reikwijdte van het studentenstatuut is beperkt tot de studenten van de TU/e. Daar waar de bepalingen tevens gelden voor extraneï wordt dit expliciet vermeld.

1.4 Inhoud en openbaarmaking van het statuut

Het studentenstatuut is een beschrijving van de rechten en plichten van studenten van de TU/e die voortvloeien uit wetgeving, regelingen en besluiten. Zo kunnen studenten hun weg vinden naar regelingen die voor hen van belang zijn. Het statuut heeft tot doel om elke student bij de inschrijving voor een nieuw studiejaar te informeren over wat hij van de instelling mag verwachten aan onderwijs en daarmee samenhangende voorzieningen en wat de instelling van hem verwacht. Het statuut bevat daarnaast een overzicht van de rechtsbescherming van studenten.

In het geval het statuut in strijd zou zijn of worden met de wet dan kan de student geen rechten ontlenen aan het studentenstatuut: de formele wet gaat voor het statuut. Het CvB ziet er daarom op toe dat het statuut in overeenstemming is met de wet, regelingen en besluiten. Wijzigingen die zich in de loop van het studiejaar voordoen, worden bekend gemaakt via de website. De TU/e acht het van groot belang dat de studenten op de hoogte (kunnen) zijn van de inhoud van het studentenstatuut. Bij de bevestiging van de inschrijving via e-mail wordt verwezen naar het studentenstatuut en diens vindplaats op https://www.studiegids.tue.nl/.

Nadere informatie over studentenstatuut

Wetgeving: art. 7.59 WHW

Inlichtingen bij: ESA, tel. (040) (247) 47 47, https://studiegids.tue.nl/organisatie/regelingen-en-gedragscodes/