Deelname Studenten aan Universitaire en Facultaire Organen

Studenten hebben medezeggenschap in verschillende universitaire organen. Hieronder staat kort uitgelegd welke organen dat zijn en wat hun bevoegdheden zijn.

6.1 Medezeggenschap studenten

De TU/e kent vier soorten medezeggenschapsorganen waarin studenten en personeel gezamenlijk overleggen: op centraal niveau de Universiteitsraad (UR), op facultair niveau de Faculteitsraad (FR), op opleidingsniveau de opleidingscommissie (OC) en op Bachelor College en Graduate School niveau de Gemeenschappelijke Opleidingscommissie (GOC).

Studenten kunnen via verkiezingen kiezen en verkozen worden voor de UR en de FR: een student heeft zowel het actief kiesrecht (stemrecht) als het passief kiesrecht (recht om verkozen te kunnen worden). De verkiezingen voor de UR en de FR vinden plaats op basis van het Kiesreglement van de TU/e. Hierin staan bepalingen over de procedures voor bijvoorbeeld kandidaatsstelling, de wijze van stemmen, het bepalen van de verkiezingsuitslag, enzovoort. De zittingstermijn voor studenten is zowel voor de UR als de FR één jaar. De wijze van samenstelling van de OC’s en de zittingstermijn voor studenten in de OC’s wordt in het Faculteitsreglement en in het Huishoudelijk reglement van de OC geregeld.

Daarnaast hebben studenten inspraak in:

 • studentenadviesorgaan (SAO); per opleiding één studentvertegenwoordiger (uitgaande van de bacheloropleidingen) aangevuld met een aantal (momenteel beperkt tot vier) internationale studenten van diverse opleidingen
 • monitorgroep Masteropleidingen
 • faculteitsbestuur: één student die een adviserende stem heeft
 • Gemeenschappelijke Opleidingscommissie (GOC)
 • TU/e PhD-PDEng Council: per faculteit één promovendus, aangevuld met één PDEngvertegenwoordiger
 • TU/e PDEng Council: per ontwerpersopleiding één PDEng-trainee
 • Monitorgroep Bachelor College

Hieronder wordt de bestuursstructuur van de TU/e uiteengezet, zodat de positie van bovengenoemde organen in deze structuur duidelijk is; daarbij wordt tevens nader ingegaan op samenstelling en taken van bovengenoemde organen.

6.2 Bestuursstructuur TU/e

Op topniveau is er één bestuursorgaan, het CvB en een toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht. De UR is een medezeggenschapsorgaan.

De taken en bevoegdheden van deze organen staan beschreven in de WHW en in het Bestuurs- en Beheersreglement van de TU/e.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een toezichthoudend orgaan, dat bestaat uit drie tot vijf leden die worden benoemd door de minister van OCW. Een van de leden wordt benoemd op voordracht van de UR, welke voordracht ten minste twee namen bevat. Deze Raad is verantwoordelijk voor benoemingen binnen het CvB en is onder meer belast met het toezien op de ‘vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg’ (artikel 9.8, eerste lid, onder h WHW). Naast toezicht op de interne kwaliteitszorg van het onderwijs, monitort de Raad van Toezicht ook de resultaten op de externe kwaliteitszorg, dat wil zeggen de opleidingsvisitaties en de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). De Raad van Toezicht pleegt ten minste twee keer per jaar overleg met de UR.

 College van Bestuur

Het CvB is het bestuursorgaan op instellingsniveau. Het CvB draagt de verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid en de dagelijkse gang van zaken van de instelling als geheel, en kan daarop ook worden aangesproken. Die verantwoording is het CvB verschuldigd aan de Raad van Toezicht, die op hoofdlijnen toetst. Het CvB bestaat uit drie leden, onder wie de rector magnificus, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. Alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het CvB over te gaan, hoort de Raad van Toezicht vertrouwelijk de UR. Het CvB stelt

o.a. het Bestuurs- en Beheersreglement vast ter regeling van het bestuur, het beheer en de inrichting van de universiteit, maar ook het instellingsplan en de begroting.

De Secretaris van de Universiteit staat het CvB bij, maar is er geen lid van.

Dean van het Bachelor College

De Dean Bachelor College coördineert namens het CvB de bacheloropleidingen binnen het Bachelor College. Hij is primair belast met

 • de zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het instellingsbeleid en bestuurlijke richtlijnen ten aanzien van het bacheloronderwijs;
 • de kwaliteitsborging ten aanzien van het bacheloronderwijs; en
 • de zorg voor de vernieuwing en versterking van het bacheloronderwijs.

Nadere regels omtrent het TU/e Bachelor College en de Dean Bachelor College worden gesteld in het Reglement TU/e Bachelor College.

De Dean Bachelor College wordt voor de duur van vier jaar benoemd door het CvB.

Dean van de Graduate School

De Dean Graduate School coördineert namens het CvB de master- en ontwerpersopleidingen, alsmede de promotietrajecten binnen de Graduate School. Hij is primair belast met

 • de zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het instellingsbeleid en bestuurlijke richtlijnen ten aanzien van het graduate onderwijs;
 • de kwaliteitsborging ten aanzien van het graduate onderwijs; en
 • de zorg voor de vernieuwing en versterking van het graduate onderwijs.

Nadere regels omtrent de TU/e Graduate School en de Dean Graduate School worden gesteld in het Reglement Graduate School. De Dean Graduate School wordt voor de duur van vier jaar benoemd door het CvB.

Bestuurlijk overleg

Het Bestuurlijk overleg is een niet op de wet gebaseerde, maar door het CvB ingestelde overlegvorm van het CvB met de decanen van de faculteiten en de Dean Bachelor College en de Dean Graduate School. Het Bestuurlijk Overleg komt regelmatig bijeen. Het CvB overlegt in het Bestuurlijk Overleg met de decanen en de Deans over o.m. het voorgenomen instellingsbeleid op het gebied van onderwijs en wetenschapsbeoefening.

 Universiteitsraad

De UR bestaat uit negen studenten en negen personeelsleden.

In de wet is bepaald welke de algemene bevoegdheden zijn van de UR. Globaal gesproken heeft de UR het instemmingsrecht, het adviesrecht, het initiatiefrecht en het recht op informatie.

De UR heeft bijvoorbeeld het instemmingsrecht ten aanzien van:

 • het studentenstatuut;
 • het Bestuurs- en Beheersreglement;
 • het instellingsplan;
 • de Regeling Profileringsfonds.

Deze opsomming is niet volledig; in het Bestuurs- en Beheersreglement van de TU/e is precies omschreven in welke gevallen het CvB de voorafgaande instemming van de UR nodig heeft. In de WHW en het Reglement Universiteitsraad TU/e is beschreven waarover de UR advies dient uit te brengen. In ieder geval moet het CvB elk voorgenomen besluit met betrekking tot de

aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de universiteit betreffen aan de UR voorleggen voor advies. Dit geldt ook voor de begroting. De personeelsgeleding heeft instemmingsrecht t.a.v. een aantal onderwerpen op personeelsgebied. De studentengeleding heeft daarbij adviesrecht.

Overleg Opleidingsdirecteuren (OO)

Het OO is een overlegorgaan, dat wordt gevormd door de opleidingsdirecteuren van de bacheloropleidingen, de directeur van ESA en de Dean Bachelor College. Het OO vergadert maandelijks over onderwijsbeleidszaken en onderwijsmanagementvraagstukken onder voorzitterschap van de Dean Bachelor College.

Het OO brengt desgevraagd of uit eigen beweging advies uit over onderwijszaken aan de Dean Bachelor College , betreffende het bacheloronderwijs.

Gemeenschappelijke Opleidingscommissie (GOC)

De Gemeenschappelijke Opleidingscommissie, bestaande uit een kamer bacheloropleidingen en een kamer masteropleidingen, draagt zorg voor een optimale samenwerking tussen de facultaire opleidingscommissies, wat leidt tot samenhang in het beleid ten aanzien van het bachelor- en masteronderwijs. In het Reglement TU/e Bachelor College en Reglement TU/e Graduate School staat genoemd wat de specifieke taken zijn van de commissie. Iedere kamer van de Gemeenschappelijke Opleidingscommissie bestaat uit één staflid (uit het wetenschappelijk personeel) en één studentlid uit de opleidingscommissie van iedere opleiding. De kamers komen minimaal eenmaal per semester bijeen.

Studenten Advies Orgaan (SAO)

Het SAO is een door het CvB ingestelde commissie. Het SAO heeft voorts twee functies, te weten:

 • het uitbrengen van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan het CvB op het gebied van onderwijs en studentenbeleid;
 • het voeren van overleg tussen studenten en het CvB.

Het SAO wordt voorgezeten door de rector. De directeur ESA en de Dean Bachelor College zijn respectievelijk vice- dan wel tweede vice-voorzitter.

Monitorgroep Bachelor College

De monitorgroep BC bestaat uit de commissarissen Onderwijs van de studieverenigingen en de bijeenkomsten worden voorgezeten door de Dean Bachelor College. De monitorgroep komt twee keer per kwartiel bijeen. Tijdens de bijeenkomsten worden de verzamelde feedback over het onderwijs en alle aspecten van het BC door de commissarissen besproken. De feedback hebben de commissarissen opgehaald via de p-raden, college- volggroepen, jaarraden et cetera. De feedback maakt integraal onderdeel uit van de kwaliteitsborging BC. De feedback wordt mede gebruikt om de opzet, organisatie, onderwijs van het BC te verbeteren. Daar waar van toepassing wordt de feedback direct gedeeld met de desbetreffende stakeholders.

Overleg Graduate School (OGS)

Het OGS is een overlegorgaan, dat wordt gevormd door de directeuren van de graduate programs binnen de TU/e (zij zijn o.a. de opleidingsdirecteuren van de master-, PDEng- en PhD-opleidingen), de directeur van ESA en de Dean Graduate School. Het OGS vergadert maandelijks over onderwijsbeleidszaken en onderwijsmanagementvraagstukken onder voorzitterschap van de Dean Graduate School.

Het OGS brengt desgevraagd of uit eigen beweging advies uit over onderwijszaken aan de Dean Graduate School, betreffende het onderwijs na de bachelor.

Monitorgroep Masteropleidingen

De monitorgroep masteropleidingen is een informeel overlegorgaan dat periodiek bijeenkomt voor een overleg met de Dean Graduate School. De groep is samengesteld uit studenten van diverse opleidingen.

TU/e PhD-PDEng Council

De TU/e PhD-PDEng Council is een informeel overlegorgaan bestaande uit PDEng- en PhD studenten. De Council brengt adviezen uit, gevraagd en ongevraagd, aan de Rector en de Dean Graduate School op het gebied van opleidingstrajecten (onderwijs) van PDEng- en PhD studenten. Het overleg wordt voorgezeten door de Rector en bij diens afwezigheid door de Dean Graduate School.

TU/e PDEng Council

De TU/e PDEng Council is een informeel overlegorgaan bestaande uit PDEng-studenten. De

Council brengt adviezen uit, gevraagd en ongevraagd, aan de Dean Graduate School op het gebied van opleidingstrajecten (onderwijs) van PDEng-studenten. Het overleg wordt voorgezeten door de Dean Graduate School.

Adviescommissie Examens Bacheloropleidingen/Adviescommissie Examens Masteropleidingen (AEB/AEM)

De Adviescommissie Examens Bacheloropleidingen/Adviescommissie Examens Masteropleidingen zijn samengevoegd en dragen zorg voor een goede samenwerking tussen de facultaire examencommissies, wat leidt tot borging van de kwaliteit van de bachelordiploma’s/masterdiploma’s. In het Reglement TU/e Bachelor College/ Reglement TU/e Graduate School staat vermeld wat de specifieke taken zijn van de adviescommissie. De Adviescommissie Examens

Bacheloropleidingen/Adviescommissie Examens Masteropleidingen bestaat uit de voorzitter van de examencommissie van iedere opleiding en wordt door één van de voorzitters voorgezeten. De adviescommissie komt ongeveer acht maal per jaar bijeen.

College voor Promoties

Voor de besluitvorming t.a.v. promoties is een College voor Promoties ingesteld. Dit college hoort het CvB over het verlenen van het doctoraat honoris causa (eredoctoraat). De gezamenlijke decanen o.l.v. de rector fungeren als zodanig.

6.2.2       Facultair niveau

Op facultair niveau is er één bestuursorgaan, het faculteitsbestuur (de FB). De faculteitsraad (FR) is een medezeggenschapsorgaan binnen de faculteit.

Faculteitsbestuur

Het FB is het bestuursorgaan op faculteitsniveau. De drie of vier leden, waaronder de decaan, worden benoemd door het CvB. De opleidingsdirecteur van elk van de in de faculteit gevestigde bacheloropleidingen, alsmede de directeur graduate program van elk van de in de faculteit gevestigde domeinen en een student van de faculteit wonen de vergaderingen van het bestuur bij. Zij hebben in die vergaderingen een adviserende stem.

De studentadviseur in het faculteitsbestuur wordt op de volgende wijze aangewezen. Het FB nodigt de studentleden van de FR uit om een voordracht in te dienen voor de functie van studentadviseur. Deze voordracht bevat de namen van een of meer studenten die zelf geen lid van de FR zijn. De studentadviseur wordt op voordracht van het FB door het CvB aangewezen voor een periode van in de regel één jaar.

Het FB is eindverantwoordelijke voor inhoud en vormgeving van onderwijs en onderzoek. De uitvoering van het onderwijs en onderzoek wordt gecoördineerd door opleidingsdirecteuren en directeuren van onderzoekscholen. Zij zijn direct verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderwijs- en onderzoekprogramma’s en de besteding van de daarvoor toegewezen budgetten. Zij leggen rechtstreeks verantwoording af aan het FB. Het wetenschappelijk personeel wordt, behoudens eventuele uitzonderingen, door het FB ingedeeld bij een capaciteitsgroep of een sectie. Het FB is verantwoording verschuldigd aan en vertrekt gevraagde inlichtingen aan het CvB en met betrekking tot het bacheloronderwijs respectievelijk graduate onderwijs tevens aan de namens het CvB optredende Dean Bachelor College respectievelijk de Dean Graduate School.

Faculteitsraad

De FR is het medezeggenschapsorgaan op facultair niveau. De faculteitsraden bestaan uit vijf studenten en vijf personeelsleden. Zij hebben soortgelijke bevoegdheden als de UR, toegespitst op die zaken die de faculteiten in het bijzonder aangaan. Ook de FR heeft instemmings- en adviesrecht. Ook het initiatiefrecht en het recht op informatie zijn geregeld. Naast de WHW en het Bestuurs- en Beheersreglement zijn ook in het Faculteitsreglement taken en bevoegdheden geregeld van de FR.

De belangrijkste instemmingsrechten van de FR zijn:

 • vaststelling of wijziging van het faculteitsreglement;
 • vaststelling of wijziging van de OER (met uitzondering van de onderwerpen die door het CvB als richtlijn zijn voorgeschreven en de onderwerpen die volgens de wet aan het faculteitsbestuur zijn voorbehouden).

Daarnaast heeft de FR het adviesrecht ten aanzien van aangelegenheden die de faculteit in het bijzonder aangaan.

6.2.3 Opleidingsniveau

Opleidingsdirecteur

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs is op opleidingsniveau belegd bij de opleidingsdirecteur. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de bacheloropleidingen (opleidingsdirecteur bacheloropleiding) en de master-, PDEng- en PhD-opleidingen (Graduate Program Director).

Opleidingscommissie

Voor iedere opleiding of groep van opleidingen bij de faculteit moet een opleidingscommissie worden ingesteld. Deze opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten die voor de desbetreffende opleiding staan ingeschreven en voor de helft uit personeel. Vanaf 1 september 2017 is de opleidingscommissie een medezeggenschapsorgaan. Samenstelling en wijze van benoeming worden in het faculteitsreglement geregeld. De taken van de opleidingscommissie zijn:

 • adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding
 • instemmingsrecht t.a.v. de vaststelling en wijziging van de OER, behoudens wettelijke uitzonderingen;
 • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
 • adviesrecht t.a.v. de OER, behoudens wettelijke uitzonderingen;
 • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding.

 Manager ESA

De manager ESA is verantwoordelijk voor het goed regelen van het onderwijs en vormt daarmee de rechterhand van de opleidingsdirecteur(en). Hij/zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van alle onderwijsondersteunende medewerkers. De manager ESA is het aanspreekpunt voor docenten met vragen over beleidsuitvoering en onderwijsondersteuning. Op centraal niveau heeft de Manager ESA een regietaak over een of meerdere onderwijsondersteunende processen.  

Nadere informatie over het bestuur van de universiteit

Wet- en regelgeving:

 
 • hoofdstuk 9 WHW;
 • Bestuurs- en Beheersreglement TU/e;
 • Reglement Universiteitsraad TU/e;
 • Faculteitsreglementen;
 • Algemeen Kiesreglement
 

Inlichtingen bij:

 
 • algemeen: Juridische Zaken, tel. (040) (247) 22 11
 • betreffende verkiezingen: Centraal Stembureau, tel. (040) (247) 55054
 • betreffende UR: secretaris UR, tel. (040)(247) 25 54
 • betreffende FR: faculteitssecretariaat, zie studiegids.tue.nl
 • betreffende OC; secretariaat, zie studiegids.tue.nl
 • betreffende de Gemeenschappelijke Opleidingscommissie

Bacheloronderwijs: drs. A.C.W. Sikkema

 • adviescommissie examens bacheloropleidingen/adviescommissie examens masteropleidingen: dr. D.M. de Haan