Gedragsregels

Voor de goede gang van zaken binnen de universiteit geldt een aantal gedragsregels. Deze liggen soms vast in een wet of zijn door de instelling getroffen op grond van een wet.Gedragsregels betreffen de goede gang van zaken in de universitaire gebouwen en op de universitaire terreinen, het weren van seksuele intimidatie, de arbeidsomstandigheden, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en andere.

8.1 Huisregels en ordemaatregelen

Van de student of extraneus wordt verwacht dat deze zich niet in strijd met de huisregels van de TU/e gedraagt in de gebouwen en op de terreinen van de TU/e. In dit verband zijn van belang:

 • De bijgestelde TU/e Gedragscode Wetenschapsbeoefening is op 31 januari 2019 door het CvB vastgesteld en geldt voor zowel de wetenschappelijke staf als studenten. Aan de TU/e worden studenten opgeleid om integer wetenschappelijk onderzoek te doen. Om duidelijk te maken wat wetenschappelijke integriteit inhoudt, is een Code opgesteld, waarin vijf centrale waarden worden geïdentificeerd, steeds met een aantal bijbehorende normen. Dat zijn: betrouwbaarheid, intellectuele eerlijkheid, openheid, onafhankelijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als wetenschapper dient een student bijvoorbeeld geen resultaten te claimen waaraan hij niet heeft bijgedragen; dat is een kwestie van intellectuele eerlijkheid. De Code is opgesteld in overleg met wetenschappers uit allerlei vakgebieden. De TU/e Code is een verzameling richtlijnen, die uitdrukken hoe een student zich als wetenschapper hoort te gedragen, en wat een student van andere wetenschappers mag verwachten. De Code is dus geen juridisch document, of een contract dat de student aangaat met de universiteit. Voor andere, vaak specifiekere kwesties, zoals tentamenfraude en vertrouwelijkheid van gegevens, bestaan andere regelingen en documenten, die vaak wel een juridische status hebben. Aan alle wetenschappelijke medewerkers en masters-studenten aan de TU/e wordt gevraagd om de TU/e Code te ondertekenen, en zo te verklaren dat ze de centrale waarden onderschrijven, en zullen streven hun onderzoek conform de standaarden van integriteit uit te voeren. Ook bij de start van de masteropleiding, masterscriptie en na afloop ervan, maar ook bij aanvang en na afloop van het bachelor eindproject dient de student een verklaring te tekenen dat hij/zij overeenkomstig de gedragscode wetenschappelijke integriteit zal handelen en ook overeenkomstig die code het eindproject en de scriptie heeft afgerond. Zie https://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/integriteit/wetenschappelijke-integriteit/. Deze website bevat ook informatie over de klachtenprocedure, alsook informatie over de vertrouwenspersoon die aangewezen om een ieder die met mogelijke schending van integriteit te maken heeft bij te staan.
 • De Regeling melding onregelmatigheden TU/e is op 13 september 2012 door het CvB vastgesteld. De regeling kent een brede opzet, hetgeen wil zeggen dan een ieder die zich op de universiteit bevindt zich vrij moet voelen misstanden te melden. Verder wordt omschreven aan welke onregelmatigheden moet worden gedacht en bij wie de meldingen dienen plaats te vinden. Voor toetsing van meldingen is een Commissie melding onregelmatigheden ingesteld en zijn vertrouwenspersonen aangesteld. Meldingen kunnen gedaan worden wanneer een ernstig strafbaar feit, een grove schending van regelgeving, het misleiden van de door de universiteit aangewezen accountant, een groot gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu of het bewust achterhouden van informatie over hiervoor genoemde feiten wordt vermoed. Niet onder deze regeling valt het vermoeden van inbreuk op wetenschappelijke integriteit, individuele aangelegenheden op het gebied van arbeid en individuele aangelegenheden op het gebied van studie.
 • De ‘Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen’, zoals vastgesteld door het CvB in zijn vergadering van 16 oktober 2003. Deze regelingen zijn de basis voor de besturen/directeuren bedrijfsvoering van faculteiten en hoofden van diensten inzake bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. het beheer van de TU/e-gebouwen en het TU/e-terrein. Tegelijk zijn deze regelingen een richtingwijzer om de kwaliteit van het terrein en de gebouwen op een verantwoord peil te houden. Als zodanig zijn de regelingen dus ook bedoeld voor alle TU/e-medewerkers en -studenten, huurders, die een contract met de TU/e hebben en voor een ieder die zich in de openbare delen van de gebouwen bevindt. Voor studenten zijn de belangrijkste onderwerpen in deze regelingen: beveiliging en toegang tot het gebouw, melden calamiteiten, computergebruik, eten en drinken, (brom)fietsen. Verder wordt erop gewezen dat m.i.v. 15 maart 2004 handhaving van het verkeers- en parkeerbeleid wordt uitgevoerd door de regiopolitie Eindhoven. Bij onveilige verkeerssituaties veroorzaakt door verkeerd geparkeerde (brom)fietsen en auto’s zal er een wegsleepregeling van kracht zijn. Het volledige document is te raadplegen via studiegids.tue.nl.
 • Gedragscode psychosociale arbeidsbelasting van de TU/e (ongewenste omgangsvormen en werkdruk), vastgesteld op 4 oktober 2000, laatstelijk gewijzigd op 4 oktober 2012 ex art. 1.12 CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 - 1 januari 2014. Bij deze gedragscode behoort een klachtenregeling waarin de procedure voor de afhandeling van klachten op dit gebied is beschreven. Verder zijn er twee vertrouwenspersonenaangewezen voor het bieden van opvang en hulp in geval van (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk (zie ook paragraaf 7.4.1.).
 • De Regeling Niet-roken TU/e 2007. Op basis van deze regeling geldt er in de gebouwen van de TU/e een algemeen rookverbod, tenzij anders is aangegeven.       
 • Op 1 juli 2012 is in werking getreden het door het CvB vastgestelde Reglement Computergebruik en netwerkgebruik TU/e 2012. Dit reglement is o.a. van toepassing op studenten en medewerkers van de TU/e die toestemming hebben verkregen om van computer- en/of netwerkfaciliteiten van de TU/e gebruik te maken. Expliciet is in het Reglement beschreven wat bij het gebruik van de faciliteiten niet is toegestaan (art. 4). Het reglement bevat ook bepalingen over de behandeling van meldingen van misbruik van computer- en/of netwerkfaciliteiten en voorzieningen van de TU/e en over de daarbij door de TU/e te nemen maatregelen. Tegen studenten kunnen de volgende maatregelen worden genomen:
  1. Een schriftelijke waarschuwing waaronder een schriftelijke waarschuwing voorzien van voorwaarden;
  2. Het onverwijld verwijderen of blokkeren van informatie. Daarbij kan ook andere informatie van betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd. De betrokkene is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het verwijderen of blokkeren van informatie als bedoeld in dit artikel, ook wanneer hierbij andere informatie dan de informatie van betrokkene wordt verwijderd of geblokkeerd;
  3. Het voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontzeggen van de toegang tot en/of het gebruik van de faciliteiten en/of de voorzieningen en/of het gebruik van de usercode, password en/of e-mailadres en/of voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontzeggen van de toegang tot de TU/e-gebouwen als genoemd in de regeling gebruik universitaire gebouwen;
  4. Het doen van aangifte van een strafbaar feit;
  5. Indien een derde aannemelijk maakt dat zijn rechten zijn geschonden, kan de identiteit van de betrokkene aan deze derde kenbaar worden gemaakt. In het Reglement wordt uiteengezet hoe een melding over misbruik van computerfaciliteiten wordt behandeld. Uitgangspunt van het Reglement is namelijk dat er een melding wordt ingediend. De melding kan betrekking hebben op misbruik door studenten of medewerkers. Een melding over studenten wordt gedaan bij de Commissie Gedragscode Computergebruik (CGC). Bij een lichte vorm van misbruik doet de voorzitter van de CGC de melding af. Bij een zware vorm van misbruik gaat de melding naar de voltallige CGC. Het CGC brengt advies uit aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan een van de bovenvermelde maatregelen opleggen. Het Reglement Computergebruik en netwerkgebruik TU/e 2012 is te vinden op internet onder https://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/diensten/education-and-studentaffairs/.

                                                                                                                                        

Nadere informatie over huisregels en ordemaatregelen

Wet- en regelgeving:                         

 • art. 7.57h WHW;
 • Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen van 16 oktober 2003;
 • Gedragscode psychosociale arbeidsbelasting en

klachtenregeling psychosociale arbeidsbelasting;

 • Regeling Niet-roken TU/e 2007;
 • Reglement computergebruik TU/e 2012, vastgesteld door het CvB op 14 juni 2012;
 • TU/e Gedragscode Wetenschapsbeoefening, bijgesteld en vastgesteld op 31 januari 2019;
 • CAO Nederlandse Universiteiten, 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019.

Inlichtingen bij:                                  

 • algemeen: Juridische Zaken, tel. (040) (247) 22 11
 • klachten op basis van de gedragscode psychosociale arbeidsbelasting

Vertrouwenspersonen:

 • mw. M.M. van den Bosch-Doreleijers (040) (247) 3475
 • mw. drs. J.M. Beenhakker (040) (247) 4535

8.2 Veiligheid, Arbeidsomstandigheden en Gezondheid

Het CvB draagt zorg voor de veiligheid en de gezondheid en de overige arbeids- omstandigheden in de gebouwen en op de terreinen van de TU/e.

Hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is bepaald voor arbeid van TU/e- personeel is op overeenkomstige wijze van toepassing op studenten en extraneï van de TU/e. Van hen wordt verwacht dat zij de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht nemen. In het bijzonder zijn zij verplicht om:

 • de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen;
 • instrumenten, toestellen, werktuigen, gevaarlijke stoffen e.d. op de juiste wijze te gebruiken en geen wijzigingen aan te brengen in aangebrachte beveiligingen;
 • nader gegeven regels en instructies na te komen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid;
 • zaken die de veiligheid of de gezondheid in gevaar brengen onmiddellijk ter kennis te brengen aan degene die daarvoor ter plaatse verantwoordelijk is, dan wel aan het CvB ter kennis te brengen.

Door de TU/e, met name de Arbeidsomstandigheden Milieu Veiligheid Stralingsbescherming (AMVS), wordt ook aan studenten voorlichting gegeven over het ontstaan van RSI (Repetitive Strain Injury) en CANS (Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder) door het werken met beeldscherm, muis en toetsenbord. Door de AMVS is over dit onderwerp een folder uitgebracht en ook op internet (www.tue.nl/amvs) is hierover nadere informatie te vinden. Studenten die zelf te maken krijgen met RSI-klachten wordt aangeraden contact op te nemen met de studieadviseur.

Nadere informatie over veiligheid, arbeidsomstandigheden en gezondheid Wetgeving:         

 • Arbeidsomstandighedenwet

Inlichtingen bij:                   

8.3 Bescherming van persoonsgegevens

De student of extraneus heeft recht op bescherming van persoonsgegevens die verwerkt worden door de TU/e. De zorg daartoe ligt bij het CvB. Sinds 25 mei 2018 geldt daarvoor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verordening zijn rechten vastgelegd die betrokkenen in staat stellen controle uit te oefenen op de verwerking van persoonsgegevens. Een verzoek tot informatie, inzage, rectificatie, aanvulling, verwijdering of beperking van de verwerking kan schriftelijk worden ingediend bij privacy@tue.nl. Deze mailbox wordt gezamenlijk beheerd door de Chief Information & Security Officer, de Privacy & Security Officer en de Functionaris Gegevensbescherming.

Nadere informatie over bescherming persoonsgegevens

Wet- en regelgeving:          

Inlichtingen bij:

 • Juridische Zaken, tel. (040) (247) 22 11

8.4 Auteursrecht

Tijdens de studie heeft een student/extraneus in twee gevallen te maken met het auteursrecht. Deze zijn:

 1. het maken van analoge of digitale kopieën van publicaties, en:
 2. het overnemen van gedeeltes van een publicatie van een ander in een eigen publicatie.

Ad 1: het maken van analoge of digitale kopieën van publicaties

In een aantal gevallen is het toegestaan om fotokopieën te maken van bestaande teksten en afbeeldingen, zonder dat daarvoor toestemming van de auteursrechthebbende nodig is. Daarvoor gelden de volgende regels op grond van het bepaalde bij of krachtens de Auteurswet:

  Het maken van fotokopieën van publicaties van een ander (papier → papier) is toegestaan zonder toestemming van die ander als: 

 • het gaat om kopieën voor eigen gebruik of studie; 
 • het aantal kopieën beperkt blijft tot enkele exemplaren (ten hoogste 3);
 • de fotokopieën door de gebruiker zelf (of in zijn opdracht) worden gemaakt; 
 • het gaat om een kort gedeelte van de publicatie (niet meer dan 10% van de tekst en niet meer dan tienduizend woorden).

De laatste voorwaarde geldt niet voor uitverkochte publicaties (bijvoorbeeld een uniek antiquarisch boek) of voor korte artikelen in kranten of tijdschriften. Deze mogen dus in hun geheel gefotokopieerd worden. 

  Wat hierboven gezegd is over het voor eigen gebruik of studie fotokopiëren, geldt ook voor printen

(digitaal → papier) en scannen (papier → digitaal) van publicaties van een ander. 

  Digitale publicaties, ook al zijn deze nog verkrijgbaar, mogen zonder toestemming wel in hun geheel digitaal gekopieerd worden (downloaden, digitaal → digitaal) voor eigen gebruik of studie.

Ad 2: het overnemen van gedeeltes van een publicatie van een ander in een eigen publicatie

Het is niet toegestaan gedeeltes van een publicatie van een ander zonder toestemming van die ander en zonder (juiste) bronvermelding over te nemen in een eigen publicatie. Wanneer iemand dit toch doet, met andere woorden de tekst van een ander wordt aan zichzelf toegeschreven, dan is dit plagiaat. Plagiaat is een serieus vergrijp en een specifieke vorm van fraude. De Examencommissie kan maatregelen treffen als fraude wordt geconstateerd.

Een uitzondering op het bovenstaande is het citeren. Citeren uit andermans werk – dit is het letterlijk aanhalen van tekstfragmenten van een ander door het tekstfragment tussen aanhalingstekens te plaatsen – is toegestaan zonder toestemming van die ander indien het geciteerde tekstfragment: i. gebruikt wordt in een wetenschappelijke context;  ii. functioneel is, d.w.z. relevant is voor het onderwerp; 

 1. ondergeschikt is, d.w.z. qua omvang niet te groot is. De maximale omvang van een citaat is hier niet aan te geven; 
 2. afkomstig is uit een tekst die rechtmatig is gepubliceerd. Citeren uit vertrouwelijke, nog niet gepubliceerde teksten mag niet zonder toestemming;  v. het geciteerde werk niet verminkt;  vi. de bron en naam van het citeerde werk wordt vermeld.

  Ook wanneer een tekst van een ander niet letterlijk maar in eigen woorden wordt weergegeven (parafrase) dient men de bron en maker van de tekst te vermelden. Citeren wordt vooral geassocieerd met het aanhalen van tekstfragmenten maar ook foto’s, afbeeldingen, figuren en (stukjes) video kunnen geciteerd worden.

Nadere informatie over auteursrecht

Wetgeving:                        

 • Auteurswet 1912

Inlichtingen bij:

 • Juridische Zaken, tel. (040) (247) 22 11

8.5 Octrooirecht

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier doet de student afstand ten behoeve van de TU/e van alle intellectuele eigendomsrechten op de door de student gemaakte werken, modellen, tekeningen of gedane uitvindingen in het kader van zijn/haar studie (en/of in het kader van door de TU/e of derden uitgevoerde projecten waarbij de student betrokken is) gedurende de periode dat de student als student bij de TU/e ingeschreven staat (of anderszins voor of met de TU/e werkzaam is).

Als de TU/e op een later tijdstip bepaalde (formele) procedures moet doorlopen om rechthebbende te worden of te blijven, dan kan de TU/e de student vragen om hieraan mee te werken. In dergelijke gevallen is de student verplicht mee te werken zonder nadere voorwaarden te stellen. Ingeval daarvoor kosten moeten worden gemaakt door derden, (o.a. door officiële instanties), dan zijn die voor rekening van de TU/e.

In verband met stage, afstuderen en betrokkenheid van o.a. bedrijven tijdens de opleiding zal vaak nog een aanvullende verklaring in verband met eigendomsrechten worden opgesteld. Die aanvullende verklaring gaat dan voor de algemene afstandsverklaring van intellectuele eigendomsrechten.

Van een student die meewerkt aan een onderzoeksproject van de TU/e kan ondertekening van een geheimhoudingsverklaring worden verlangd.

Nadere informatie over octrooirecht

Wet- en regelgeving:

 
 • Rijksoctrooiwet;
 • Regeling Octrooien en Vindingen TU/e van 29 juni 2006 en gewijzigd op 4 september 2008 en 17 november 2016 (per 1 januari 2006 inwerking getreden).
 

Inlichtingen bij:

 - Juridische Zaken, tel. (040) (247) 22 11 of bij de heer G.N.M.J. Verschuren van TU/e Innovation Lab tel (040) (247) 56 26.