Overzicht Regelingen

van in het studentenstatuut vermelde TU/e-REGELINGEN.

Facultaire regelingen.

 •  Onderwijs-en examenregelingen van de opleidingen; opgenomen in de desbetreffende digitale studiegids (studiegids.tue.nl).

Centrale regelingen

 De meeste regelingen zijn te vinden op studiegids.tue.nl. De meest recente versie is van toepassing.

 • Bestuurs- en Beheersreglement TU/e
 • Gedragscode Taal TU/e 2016
 • Gedragscode psychosociale arbeidsbelasting 2000
 • Gedragscode Wetenschapsbeoefening
 • Regeling Niet-roken TU/e 2007
 • Regeling Profileringsfonds TU/e 
 • Reglement computergebruik TU/e 2012 van 14 juni 2012, inwerking getreden op 1 juli 2012
 • Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen van 16 oktober 2003
 • Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014 inzake de toelating tot het hoger onderwijs, bijlage A, nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs
 • Regeling Octrooien en Vindingen TU/e van 29 juni 2006 en gewijzigd op 4 september 2008 en 17 november 2016 (per 1 januari 2006 inwerking getreden)
 • Regeling aanmelding, studiekeuzecheck, inschrijving en beëindiging inschrijving TU/e
 • Regeling toelating masteropleidingen Technische Universiteit Eindhoven
 • Contractantenregeling 2012
 • Gedragscode internationale student in het Nederlands hoger onderwijs
 • TU/e Beleidsnotitie Studeren met een functiebeperking
 • Regeling melding onregelmatigheden TU/e
 • TU/e gedragscode wetenschapsbeoefening
 • Reglement Universiteitsraad TU/e
 • Faculteitsreglementen
 • Algemeen Kiesreglement
 • Richtlijn TU/e Bachelor College
 • Reglement TU/e Bachelor College
 • Richtlijn TU/e Graduate School
 • Reglement TU/e Graduate School
 • Toetskader TU/e
 • Fraudebeleid TU/e Onderwijs

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

 De WHW is ter inzage bij: