Toegang en Toelating

2.1 De opleidingen van de TU/e

De TU/e biedt onderwijs aan in de vorm van 3-jarige bacheloropleidingen en 2-jarige masteropleidingen. Meer informatie over het onderwijs in de bachelor-masterstructuur staat in Hoofdstuk 4. Het onderstaande heeft geheel betrekking op het initiële onderwijs dat de TU/e verzorgt, dat wil zeggen het onderwijs dat volgt op het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs: de bachelor- en masteropleidingen. De TU/e verzorgt overigens ook postinitieel onderwijs dat gevolgd kan worden na het met succes voltooien van een masteropleiding. Postinitiële opleidingen van de TU/e zijn de opleidingen van Tias, promotieopleidingen en ontwerpersopleidingen.

Voor informatie over de bacheloropleidingen volgens het Bachelor College die aan de TU/e kunnen worden gevolgd zie: https://www.tue.nl/studeren/alle-opleidingen/bacheloropleidingen/.

Voor informatie over de Graduate Programs die aan de TU/e kunnen worden gevolgd zie https://www.tue.nl/studeren/tue-graduate-school/graduate-programs/.

Het CROHO is een landelijk register waarin alle opleidingen die door Nederlandse instellingen van wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs worden verzorgd, zijn opgenomen.

Hierin is opgenomen dat de opleidingen aan de TU/e voltijds of deeltijds worden aangeboden.

Een opleiding die niet in het CROHO wordt vermeld, is geen opleiding in de zin van de WHW. Het CROHO wordt beheerd door DUO.

De inrichting van een opleiding blijkt uit de OER van die opleiding (zie ook https://studiegids.tue.nl/studeren/plannen/oer/).

Honors Academy TU Eindhoven

De TU/e Honors Academy is voor bachelor- en masterstudenten die op zoek zijn naar een extra uitdaging naast het reguliere studieprogramma. De Honors Academy biedt voor zowel Bachelor als Master studenten een Honors programma aan. Meer informatie over de opzet van de programma’s is te vinden op de volgende pagina:https://studiegids.tue.nl/opleidingen/tue-honorsacademy/.

Meer informatie over de formele procedure voor aanmelding, selectieprocedure, toelating en beoordeling is voor Bachelor studenten terug te vinden in het reglement Honors Academy TU/e. Aanvullende informatie kan per e-mail verkregen worden: honorsacademy@tue.nl.

Instroom schakelprogramma’s

De toelating tot aansluitende masteropleidingen van afgestudeerde hbo-ers of studenten die een wo-bacheloropleiding succesvol hebben afgerond, kan plaatsvinden door een schakelprogramma van maximaal 30 sp bij de TU/e te volgen. Een student dient zich uiterlijk 1 mei (of 1 november bij instroom per 1 februari) aan te melden voor deelname aan een schakelprogramma via studielink. Voor deelname aan het schakelprogramma van de Eindhoven School of Education dient een student zich uiterlijk 1 augustus (of 1 januari bij instroom per 1 februari) aan te melden. Er bestaan standaard schakelprogramma’s voor de masteropleidingen van de TU/e met uitzondering van de masteropleidingen Biomedical Engineering en Medical Engineering. Voor deze opleidingen kan bij hoge uitzondering een maatwerk schakelprogramma worden aangeboden. Ook biedt de TU/e in ieder geval in samenwerking met de Fontys en Avans Hogescholen zogenaamde TOPprogramma aan. Deze excellentietrajecten staan open voor excellente HBO-studenten, die naast hun hbo-opleiding extra vakken doen aan de TU/e. Op deze manier kunnen zij tijdens hun hboopleiding (een deel van het) schakelprogramma afronden, hetgeen tijdwinst oplevert voor de deelnemende studenten. Schakelstudenten betalen een vergoeding per studiepunt per jaar (en geen collegegeld).

Schakelprogramma’s moeten zijn afgerond alvorens te kunnen instromen in een masteropleiding. Voor schakelstudenten geldt dat zij 100% van het schakelprogramma binnen de daartoe gestelde termijn (maximaal twee semesters) moeten hebben afgerond. Haalt de student dit niet, dan kan hij zich gedurende drie jaar niet inschrijven voor hetzelfde schakelprogramma of andere schakelprogramma’s die tot dezelfde bacheloropleiding behoren. Wanneer een student vanwege de inroostering van de onderwijseenheden zijn schakelprogramma niet binnen een half jaar na de start ervan kan afronden en derhalve aantoonbaar nadeel ondervindt van de programmering, is het mogelijk het schakelprogramma met maximaal 15 sp uit te breiden met masteronderwijseenheden, mits de student reeds in beginsel minimaal 15 sp heeft behaald én de examencommissie van de masteropleiding hiervoor toestemming heeft verleend. De examencommissie toetst of de programmering inderdaad zodanig was dat het schakelprogramma niet in één semester kon worden afgerond en of de student de benodigde voorkennis heeft om bepaalde masteronderwijseenheden te volgen. Behaalde masteronderwijseenheden worden niet meegerekend bij het beoordelen of de student 100% van zijn schakelprogramma binnen de daartoe gestelde termijn van maximaal twee semesters heeft behaald. De masteronderwijseenheden die de student met toestemming tijdens het schakelprogramma heeft gevolgd en behaald, gelden als vrijstelling binnen het masterprogramma. Meer informatie over de schakelprogramma’s en over de instroom in schakelprogramma’s is te vinden in studiegids.tue.nl of de OER van de masteropleiding.

Nadere informatie over de opleidingen.

Wet- en regelgeving:

Inlichtingen bij:

 

2.2 Vereiste vooropleiding en bijkomende toelatingseisen voor de bacheloropleiding

2.2.1 Numerus Fixus

De TU/e gelooft in onderwijs met veel contact tussen docenten en studenten. Er is een grens aan het aantal studenten dat de TU/e goed onderwijs kan geven. De TU/e is de afgelopen jaren zo hard gegroeid dat de grens van de groei nu is bereikt.

Voor het academisch jaar 2019-2020 is een maximum aantal eerstejaarsstudenten vastgesteld dat de TU/e toelaat bij de volgende opleidingen:

 • Biomedische Technologie (majoren: Biomedische Technologie en Medische Wetenschappen en Technologie); 
 • Bouwkunde (major: Architecture, Urbanism and Building Sciences)
 • Industrial Design;
 • Technische Bedrijfskunde (major: Industrial Engineering);     
 • Technische Informatica (major: Computer Science & Engineering); 
 • Werktuigbouwkunde (major: Mechanical Engineering).

Het College van Bestuur besluit jaarlijks, vóór 1 oktober, welke fixusopleidingen erbij komen. De besluitvorming hieromtrent wordt bekendgemaakt op de volgende pagina:

www.tue.nl/studeren/studeren-aan-de-tue/toelating-en-inschrijving/selectie-bijbacheloropleidingen/

Studenten worden voor deze opleidingen door middel van selectie geplaatst. Voor deze opleidingen geldt dientengevolge dat potentiële studenten alleen dan toegelaten en ingeschreven kunnen worden als zij:

 • zich uiterlijk 15 januari hebben aangemeld via Studielink,
 • aan de volledige selectieprocedure van de opleiding hebben deelgenomen,
 • een plaats aangeboden hebben gekregen, en 
 • de aangeboden plaats binnen 14 dagen hebben geaccepteerd. 

Dit betekent ook dat zittende studenten van andere opleidingen niet gedurende het academisch jaar naar een fixusopleiding kunnen omzwaaien.

2.2.2 Eisen vooropleiding bacheloropleiding

Wie zich als student of extraneus wil inschrijven voor een van de universitaire bacheloropleidingen van de TU/e moet voldoen aan een van de volgende vooropleidingseisen:

 • vwo-diploma;
 • hbo-getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen of propedeutische fase of afsluitend examen;
 • wo-getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen of propedeutische fase of afsluitend examen;
 • door de minister aangewezen diploma, al dan niet in Nederland afgegeven, dat als ten minste gelijkwaardig aan een vwo-diploma wordt aangemerkt;
 • door het CvB aangewezen diploma, al dan niet in Nederland afgegeven, dat naar het oordeel van het CvB ten minste gelijkwaardig is aan een vwo-diploma;
 • colloquium doctum beschikking.

In aanvulling op bovengenoemde vooropleidingseisen moet ook voldaan worden aan nadere toelatingseisen, zoals opgenomen in de OER van de desbetreffende bacheloropleiding.

2.2.3 Eisen vakkenpakket: deficiënties

Door de minister van OCW zijn de profielen aangewezen waarop een vwo-diploma betrekking moet hebben om te kunnen worden toegelaten tot een bepaalde bacheloropleiding. Voorts zijn door de minister vakken aangewezen die deel moeten hebben uitgemaakt van het vwo-eindexamen.

Voor de TU/e betekent dit dat, uitgaande van de vwo-profielen zoals die gelden per 1 augustus 2007:

 • het profiel Natuur en Techniek zonder meer toegang geeft tot alle bacheloropleidingen;
 • de profielen Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij geen toegang geven tot de TU/e bacheloropleidingen, tenzij vóór aanvang van de studie examen is gedaan in Wiskunde B en, indien van toepassing, Natuurkunde en/of Scheikunde.

Ook voor bezitters van een diploma als genoemd bij 2.2.2 onder b t/m e geldt de eis van voldoende vooropleiding. Ook zij kunnen niet worden ingeschreven voordat de desbetreffende deficiëntie(s) is (zijn) opgeheven.

2.2.4 Kennis van de Nederlandse of de Engelse taal

Wie een getuigschrift bezit dat in het buitenland (in de hierboven bij 2.2.2 onder d en e genoemde gevallen) is behaald en zich wil inschrijven in een bacheloropleiding dient aan te tonen dat hij voldoende kennis van de Nederlandse en/of Engelse taal bezit. Alleen voor toelating tot de bacheloropleidingen Biomedische Technologie en Medische Wetenschappen en Technologie geldt, zoals vastgelegd in de OER van deze opleidingen, de eis van voldoende kennis van de

Nederlandse taal. De overige bacheloropleidingen worden in het Engels verzorgd. Voor toelating tot een Engelstalige bacheloropleiding dient de student aan te tonen dat hij voldoende kennis van de Engelse taal heeft. In de OER van de bacheloropleiding zijn de eisen die aan het niveau van de Engelse taal worden gesteld, opgenomen.

ESA verzorgt cursussen in de Nederlandse en Engelse taal.

Op het gebruik van de Nederlandse taal dan wel een vreemde taal in het onderwijs wordt nader ingegaan in paragraaf 4.9.

Nadere informatie over vereiste vooropleiding en bijkomende toelatingseisen voor de bacheloropleiding

Wet- en regelgeving:

 • art. 7.24 t/m 7.29 WHW;
 • Regeling van de minister van 3 april 2014 inzake de toelating tot het hoger onderwijs, bijlage A, nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs;
 • colloquium doctum: zie artikel in de OER van de verschillende bacheloropleidingen

Inlichtingen bij:                 

2.3 Toegang tot de opleiding na de propedeuse

Alle bacheloropleidingen hebben een eigen propedeutische fase. Bij afronding hiervan ontvangt de student een certificaat. Studenten die voor 1 september 2016 zijn gestart met een bacheloropleiding komen tot uiterlijk 31 augustus 2020 nog in aanmerking voor een propedeutisch getuigschrift.

In het kader van het bindend studieadvies is bepaald dat een student tweedejaarsonderwijseenheden mag volgen en tentamens mag afleggen, wanneer hij een positief bindend studieadvies heeft ontvangen. Zie paragraaf 4.7.

Nadere informatie over toegang tot de opleiding na de propedeuse

Wetgeving:

 • art 7.30 WHW

Publicaties:

 • studiegids.tue.nl

inlichtingen bij:

2.4 Toegang tot de universitaire lerarenopleiding

2.4 Toegang tot de universitaire lerarenopleiding

De TU/e biedt de mogelijkheid een bevoegdheid te verwerven als leraar voorbereidend hoger onderwijs (VHO) voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica of Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Er zijn twee mogelijkheden:

 • een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid kan worden behaald als onderdeel van de bacheloropleiding door het met succes afronden van de twee coherente keuzepakketten (samen 30 sp) die samen vorm geven aan de zogenaamde ‘wettelijke educatieve minor’. De pakketten als zodanig zijn breed toegankelijk, maar de lesbevoegdheid kan in beginsel alleen worden behaald door studenten van bachelorrichtingen die zijn genoemd in de door OCW opgestelde verwantschapstabel; studenten kunnen ook na het afronden van zo’n bachelor de tweedegraads lesbevoegdheid behalen door deel te nemen aan de zogenaamde ‘educatieve module’. Deze is inhoudelijk gelijk aan de ‘wettelijke educatieve minor’. 
 • een eerstegraads lesbevoegdheid is gekoppeld aan de masteropleiding Science Education and Communication (SEC) met specialisatie: leraar vho wiskunde, leraar vho natuurkunde, leraar vho scheikunde, leraar vho informatica en leraar vho O&O. Deze masteropleiding omvat 120 sp, met instroom in september en februari, en vanuit de TU/e bachelor met ingang van de eerste van iedere maand. Wanneer de ‘wettelijke educatieve minor’ met goed gevolg is voltooid, zijn vrijstellingen mogelijk. Daarnaast kan de (aan een bevoegdheid gelijkwaardige) bekwaamheidsverklaring worden behaald als zij-instromer en op basis van onderdelen binnen de masteropleidingen Applied Physics, Chemical Engineering, Computer Science and Engineering en Industrial and Applied Mathematics (educational track). De bekwaamheidsverklaring kan sinds 2018 niet meer worden behaald als deelnemer aan de landelijke programma’s onderwijsTraineeShip (OTS) of Eerst de Klas (EdK).

De masteropleiding SEC(lerarenopleiding) is op verschillende manieren toegankelijk:

 1. Na de bachelor is de masteropleiding SEC (lerarenopleiding) direct toegankelijk vanuit de bacheloropleidingen Bouwkunde (major: Architecture, Urbanism and Building Sciences), Industrial Design, Scheikundige Technologie (major: Chemical Engineering and Chemistry), Technische Informatica (major: Computer Science and Engineering), Technische Natuurkunde (major: Applied Physics) en Technische Wiskunde (major: Applied Mathematics). Vanuit uiteenlopend andere w.o. bacheloropleidingen zoals Electrical Engineering, Technische Bedrijfskunde (major: Industrial Engineering) en Werktuigbouwkunde (major: Mechanical Engineering) is toelating mogelijk met beperkte aanvullende vakeisen die vaak binnen de master SEC kunnen worden voldaan. 
 2. Door de lerarenopleiding op te nemen binnen de master Applied Physics, Chemical Engineering, Computer Science and Engineering en Industrial and Applied Mathematics. Hiermee krijgt een student lesbevoegdheid, maar ontvangt hij niet de master titel SEC.
 3. Via bi-diplomering waarbij de master SEC (lerarenopleiding) wordt gecombineerd met een vak-master aan de TU/e. De TU/e bi-diplomeringsregeling kent speciale afwijkende bepalingen voor de combinatie met de master SEC. De student ontvangt naast de vakmaster de graad van Master of Science in Science Education and Communication. De totale omvang voor de bi-diplomering is afhankelijk van de vakrichting en ligt tussen de 150 en 195 sp voor de twee master studies samen. Voor vak-masters waarmee een expliciete bidiplomeringsregeling is afgesproken ligt dit tussen de 150 en 180 sp.
 4. Voor studenten met een afgeronde technische/exacte masteropleiding is er een verkort programma van 1 jaar. De student komt mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. 

 Nadere informatie over de universitaire lerarenopleiding

Flexibele inrichting binnen de educatieve minor

Het programma is onderverdeeld in modules van 15 sp die met een certificaat worden afgesloten. Studenten kunnen kiezen één of meer modules in hun keuzeruimte of met toestemming van hun examencommissie in hun bachelor en/of master opleiding op te nemen. 

Nadere informatie over de universitaire lerarenopleiding

Wet- en regelgeving:                 

 • art. 7.30.c WHW; 

Inlichtingen bij:

 • Eindhoven School of Education, tel. (040) (247) 30 95
 • dr. H.J.M. Sterk (opleider wiskunde)
 • dr. PDEng L. de Putter-Smits (opleider natuurkunde)
 • ir. P.F.A.M. Janssens (opleider scheikunde)
 • drs. E. Quant (opleider O&O)
 • Coördinator master SEC te bereiken via esoe.coordinator@tue.nl

2.5 Toelatingseisen masteropleidingen

Inschrijving aan een TU/e masteropleiding staat open voor degene die in het bezit is van een bachelordiploma én voldoet aan toelatingseisen zoals die zijn geformuleerd in de OER van de desbetreffende masteropleiding.

Om toegelaten te worden tot de masteropleiding moet tijdig een inschrijvingsverzoek worden ingediend. De termijnen voor het indienen van het inschrijvingsverzoek zijn vastgelegd in de  Regeling aanmelding, studiekeuzecheck, inschrijving en beëindiging inschrijving TU/e.

Inschrijving aan een TU/e masteropleiding staat ook open voor degene die in het bezit is van een toelatingsbewijs, zoals bedoeld in de Regeling Toelating Masteropleidingen Technische Universiteit Eindhoven. Een toelatingsbewijs is bijvoorbeeld nodig als je niet in het bezit bent van een getuigschrift van een voorbereidende bacheloropleiding, maar je wel in het bezit bent van kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een graad bachelor én voldoet aan eventuele toelatingseisen zoals die zijn geformuleerd in de OER van de masteropleiding.  

Ter verkrijging van een toelatingsbewijs moet een verzoek om toelating digitaal worden ingediend bij ESA met gebruikmaking van studielink én, indien sprake is van een student die in het buitenland een bacheloropleiding heeft gevolgd, de online application op de website van de TU/e. ESA verstrekt - indien aan alle voorwaarden is voldaan - namens het faculteitsbestuur het

toelatingsbewijs. Het toelatingsbewijs is voor een beperkte tijd (18 maanden) geldig. Studenten met een buitenlandse bacheloropleiding kunnen op www.tue.nl/admission meer informatie vinden over het aanmelden voor een TU/e masteropleiding.

2.5.1 Kennis van de Nederlandse of Engelse taal

Voor toelating tot een Engelstalige masteropleiding dient de student aan te tonen dat hij voldoende kennis van de Engelse taal bezit. In de OER van de masteropleiding zijn de eisen die aan het niveau van de Engelse taal worden gesteld, opgenomen. De taaleis met betrekking tot het Engels geldt niet voor de Nederlandstalige master Science Education and Communication. De masteropleiding Medical Engineering is deels Nederlands, deels Engels (in de OER van deze opleiding zijn de eisen die aan het niveau van de Engelse taal worden gesteld, opgenomen).

 Nadere informatie over toelatingseisen masteropleidingen

Wet- en regelgeving:

 • art. 7.30b, 7.30c, 7.30d en 7.30e WHW;
 • Regeling Toelating Masteropleidingen Technische Universiteit Eindhoven 

Inlichtingen bij: