Regulations

Program and Examination Regulations (PER)

The PER is the Program and Examination Regulations for a program and contains clear and sufficient information about the program, making it the basic document for both students and teachers.

Subjects covered by the PER include:

 • the content of the program and the associated final examinations, the number and sequence of other examinations and the times when these can be taken
 • the type of examination (oral, written or other types of examination)
 • the period of validity of successfully completed examination components
 • the right of inspection and evaluation

The Higher Education and Research Act (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) draws a distinction between program and examination regulations and examination committee rules and guidelines. Subjects regulated by the TU/e Examination Committee Rules and Guidelines (Examination Regulations) include:

 • compilation Examination Committee
 • procedures Examination Committee
 • tasks Examination Committee
 • rules relating to quality assurance of testing and exams
 • rules relating to measures taken in the event of fraud by examinees
 • rules and guidelines relating to testing and exams
 • compensation regulations
 • graduation regulations

Onderwijs en Examenreglementen (OER)

De OER is de onderwijs en examenregeling van een opleiding en bevat adequate en heldere informatie over de opleiding en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent.

In de OER komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens, het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens alsmede de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden
 • De wijze waarop de tentamens worden afgenomen (mondeling, schriftelijk of op andere wijze)
 • De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde examenonderdelen
 • Het recht op inzage en nabespreking

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek maakt onderscheid tussen onderwijs- en examenregelingen en regels en richtlijnen van de examencommissie. In de regels en richtlijnen van de examencommissie (examenreglement) worden onder andere de volgende onderwerpen geregeld:

 • Samenstelling examencommissie
 • Werkwijze examencommissie
 • Taken examencommissie
 • Nadere regels in verband met de borging van kwaliteit van tentamens en examens
 • Gang van zaken tijdens de tentamens, waaronder regels die betrekking hebben op maatregelen bij frauduleus handelen van de examinandus
 • Richtlijnen en aanwijzingen voor tentamens en examens
 • Compensatieregeling/bonusregeling
 • Afstudeerregeling

Due to the measures taken against the corona virus

Due to the measures taken against the corona virus, there have been (or have been) several changes in education and examination. This applies to the 2019/2020 academic year, but adjustments are still required in the 2020/2021 academic year. Several decisions have been made to allow for these adjustments. On the basis of these decisions, a number of regulations have been or will be (temporarily) amended. Addenda to the arrangements have been made for this. On this page you will find the addenda per scheme.

https://educationguide.tue.nl/organization/regulations-codes-of-conduct-and-guidelines/regulations-and-guidelines/addenda/